ผลงานวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ทวีชัย/ธนพร
76
2   Link   กนกวรรณ/กวินนาฎ
64
3   Link   จีราวรรณ/ธัญลักษณ์
67
4   Link   ชัยวัฒน์/ชินกร
64
5   Link   กุลณัฐดา/ธวัชชัย
66
6   Link   กฤษณะ/ตะวันฉาย
66
7   Link   ทิพย์มณี/อลิสา
64
8   Link   กัญญาภัค/จิรวดี
62
9   Link   นิรดา/พรพิมล
60
10   Link   ณรงค์ศักดิ์/พิมลรัตน์
67
11   Link   จินตนา/ธนพร แก้วแจ่ม
65
12   Link   กัลยา/กันทิมา
66
13   Link   นริศรา/ปริยากร
63
14   Link   กฤติญานี/กมลชนก
64
15   Link   ฐาปนีย์/ทานตะวัน
64
16   Link   พจนี/ภัทรธิดา
63
17   Link   กัญนิกา/ธัญลักษณ์
65
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com